Binnen de Health Shop (webshop) hanteer ik een aantal praktische voorwaarden. Omdat het verkopen van producten online maar ook offline aan zakelijke afnemers aan weinig regels is gebonden, heb ik deze voor zowel jouw bedrijf als mijn bedrijf zo goed mogelijk uitgewerkt. Als je als zakelijke klant een bestelling voor een product of kuur bij mij plaatst, ga ik ervan uit dat je kennis hebt genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat. 

Naast deze Algemene voorwaarden Zakelijk (B2B) hebben we ook separate Algemene voorwaarden Consumenten (B2C). 

Algemene Voorwaarden Zakelijk

Artikel 1. Identiteit van de verkoper

 • Stepstones Massage B.V. handelend onder de naam: Stepstones-Health / stepstones-health.nl
 • Vestigingsadres: Vlak 1, 3311 AT Dordrecht
 • Telefoonnummer: +31 652 509 029
 • E-mailadres: info@Stepstones-health.nl
 • KvK-nummer: 69179298
 • Btw-identificatienummer: NL857770111B01
Artikel 2. Definities
 1. Stepstones Health: De rechtspersoon Stepstones Massage B.V. zoals in artikel 1 omschreven.
 2. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die met Stepstones Health in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 3. Producten: De door Stepstones Health te koop aangeboden goederen en licenties.
 4. Diensten: De door Stepstones Health aangeboden diensten.
 5. Website: ‘De Website(s)’, de website(s) en/of handelsnamen (samen of afzonderlijk), die door Stepstones Health beheerd worden.
 6. Dag: Kalenderdag.

Artikel 3. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk (‘Algemene Voorwaarden’) zijn exclusief van toepassing op en vormen integraal onderdeel van elk aanbod van Stepstones Health en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Stepstones Health en de Klant.
 2. Naast de Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Producten en Diensten. Mochten een of meer bepalingen van de aanvullende voorwaarden strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 3. Van één of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 4. Algemene voorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Stepstones Health is ingestemd.
 5. Stepstones Health behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Stepstones Health zal de Klant binnen een redelijke termijn informeren over de gewijzigde Algemene Voorwaarden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn bindend vanaf de aangegeven ingangsdatum.
 6. Door het gebruik van de websites van Stepstones Health, het plaatsen van een bestelling en/of het doen van een aankoop aanvaardt de Klant de Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.
Artikel 4. Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Stepstones Health zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch indien het Product of de Dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een offerte vervalt tevens indien deze niet binnen de geldigheidsduur, zoals aangegeven in de offerte, is aanvaard middels een schriftelijk akkoord door de Klant.
 2. Een offerte of een aanbieding is een eenmalig aanbod, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.
 3. Offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, binden Stepstones Health niet indien sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Stepstones Health daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stepstones Health anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stepstones Health niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand middels een schriftelijke bevestiging of een volledige transactie door de Klant.
 8. De foto’s en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen die Stepstones Health gebruikt of ter beschikking stelt komen in hoofdlijnen overeen met de aangeboden Producten en Diensten. Stepstones Health kan niet aansprakelijk worden gesteld als een afbeelding of kenmerk (enigszins) afwijkt van het werkelijke Product of de werkelijke Dienst.
 9. Een order wordt niet eerder in behandeling genomen dan na ontvangst van volledige betaling.
 10. Het recht op retour van bestelde, betaalde en afgeleverde producten is uitdrukkelijk uitgesloten (met uitzondering van producten die zichtbare gebreken tonen en zijn gemeld conform artikel 9.5).
 11. Stepstones Health behoudt zich het recht voor opdrachten en bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.
Artikel 5. Levering: termijnen, uitvoering en wijziging
 1. Stepstones Health of een door haar ingeschakelde derde zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en levering van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
 2. Binnen 1 werkdag nadat Stepstones Health een volledige betaling heeft ontvangen of een levering op rekening heeft geaccepteerd wordt de aanvraag in behandeling genomen.
 3. Als plaats van levering geldt het bij het plaatsen van de order aangegeven verzendadres.
 4. Stepstones Health zal bestellingen welke uit voorraad leverbaar zijn met bekwame spoed na ontvangst van de bestelling uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder extra kosten te annuleren, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Alle door Stepstones Health in de overeenkomst genoemde (levering) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, gelden bij benadering, zijn vrijblijvend en niet fataal. Het enkel overschrijden van deze termijnen leidt niet tot verzuim van Stepstones Health of enige aansprakelijkheid jegens de Klant, en geeft de Klant niet de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld door Stepstones Health. In dit geval zal de termijn in overleg met de Klant worden verlengd.
 6. Indien levering op verzoek van de Klant op een andere dan de gebruikelijke manier wordt verzonden, zijn hieraan kosten verbonden die bij de Klant in rekening worden gebracht, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Voor zendingen naar het buitenland (buiten Nederland en België) geschiedt de levering in overleg en ex works.
 8. Stepstones Health is gerechtigd om diensten en/of goederen te leveren in gedeelten (deelleveranties).
 9. Indien de Klant Producten of Diensten weigert of in gebreke blijft om datgene te doen dat noodzakelijk is voor de levering van Producten of Diensten, heeft Stepstones Health het recht om de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen en over de Producten te beschikken naar eigen goeddunken. Enige schade en/of kosten opgelopen ten gevolge van dergelijke weigering of gebrek (met inbegrip van, maar niet beperkt tot vervoerskosten en/ of opslagkosten vanaf de geplande datum van levering) zullen worden verhaald op de Klant.
Artikel 6. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst
 1. Onverminderd haar overige ter beschikking staande rechten, is Stepstones Health bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling richting de Klant, indien:
 • de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en indien herstelbaar de Klant niet binnen een redelijke periode alsnog haar verplichtingen is nagekomen;
 • door vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Stepstones Health kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • Voorts is Stepstones Health bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stepstones Health kan worden gevergd.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stepstones Health op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Stepstones Health de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 • Indien de overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan zowel Stepstones Health als de Klant de overeenkomst (gedeeltelijk) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan kunnen alleen door Stepstones Health tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen.
 • Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Producten, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht, tenzij zich een situatie zoals omschreven in artikel 5.4 heeft voorgedaan.
Artikel 7. Betaling en incassokosten
 1. Orders dienen te worden geplaatst via de webshop van Stepstones Health. Betaling van geplaatste orders dient te geschieden overeenkomstig de instructies van de webshop. In de webshop is een veelvoud aan betalingsmogelijkheden beschikbaar.
 2. Betaling van orders op rekening dient te geschieden binnen de door Stepstones Health gespecificeerde betalingstermijn en in de valuta zoals gefactureerd. Stepstones Health is gerechtigd om per levering / order te factureren en om de betalingstermijn op ieder moment eenzijdig te wijzigen, inclusief het instellen van betaling vooraf.
 3. Indien de Klant in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 8% per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Het bedrag van de openstaande facturen zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,00 per onbetaalde factuur, onverminderd het recht van Stepstones Health om een vergoeding voor de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten te eisen.
 4. Stepstones Health behoudt zich het recht voor om elk bedrag dat zij op enig moment aan de Klant is verschuldigd te verrekenen met elk bedrag dat Stepstones Health van de Klant te vorderen heeft uit hoofde van welke overeenkomst met de Klant dan ook, onverminderd alle overige rechten die Stepstones Health ter beschikking staan. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Stepstones Health verschuldigde.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is voor wat betreft de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening van de hoofdsom en rente buiten rechte voor rekening van de Klant, alsmede alle gerechtelijke kosten waaronder de kosten in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten.
 7. In beginsel kunnen orders alleen via de webshop van Stepstones Health worden geplaatst. Alléén met voorafgaande goedkeuring van Stepstones Health kan de Klant, per e-mail bestellen en op rekening kopen.
 8. De Klant dient Stepstones Health tijdig te informeren bij een materiële wijziging in de KvK / groepsstructuur / financiële positie indien deze van wezenlijke invloed kan zijn op de beslissing van Stepstones Health om op rekening te leveren.
Artikel 9. Garanties, onderzoek en klachttermijn
 1. De door Stepstones Health te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland en België. Bij gebruik buiten Nederland en België dient de Klant zelf te verifiëren of de Producten geschikt zijn voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld. Stepstones Health kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Producten of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in dit artikel genoemde garantie is gelijk aan de garantie die de fabrikant op het Product levert, tenzij uit de aard van het geleverde Product anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Stepstones Health, de Klant of derden aan het Product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Stepstones Health geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Producten aan Klant ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 5. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Stepstones Health te worden gemeld, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Stepstones Health te worden gemeld op straffe van verval van het recht deze klachten alsnog bekend te maken. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Stepstones Health in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Stepstones Health in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Indien de Klant geen (tijdige) melding doet in de zin van dit artikel worden de Producten geacht te zijn aanvaard door de Klant.
 7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 8. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dit tijdig door de Klant is gemeld, dan zal Stepstones Health het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant,vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen indien vervanging en herstel allebei niet mogelijk zijn. In geval van vervanging is de Klant gehouden om het te vervangen Product aan Stepstones Health te retourneren en de eigendom daarover aan Stepstones Health over te dragen, tenzij Stepstones Health anders aangeeft.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Stepstones Health daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
 11. Door de Klant bestelde producten worden nooit teruggenomen.
 12. Stepstones Health behoudt zich het recht voor om in geval van door de Klant veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen met verborgen of zichtbare gebreken, eventuele kosten in rekening te brengen of deze niet retour te nemen. Op of aan het geleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en/of zijn geschreven en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat (dus niet beschreven) te worden gevoegd bij de retourzending. Wanneer zichtbare gebreken vastgesteld en meegedeeld werden overeenkomstig lid 4 en 5, moet de retourzending uiterlijk 14 dagen nadat de Klant de Producten heeft ontvangen weer in het bezit zijn van Stepstones Health. Voor alle Producten voorzien van sealverpakking geldt dat ze alleen ongeopend of geretourneerd mogen worden. Geopende sealverpakkingen worden wel retour genomen indien het een niet voor het openen zichtbaar gebrek van de inhoud betreft.
 13. De toepasselijkheid van de bepalingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
 1. Indien Stepstones Health tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid van Stepstones Health beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Stepstones Health is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stepstones Health is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/ofonvolledige gegevens.
 3. De totale aansprakelijkheid van Stepstones Health is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het deel van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Stepstones Health is in ieder geval steeds beperkt tot de hoogte van het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in voorkomend geval.
 5. Stepstones Health is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stepstones Health aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Stepstones Health toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Stepstones Health is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen incidentele schade, bijzondere of gevolgschade van de Klant hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht of deze vorderingen zijn gebaseerd op wanprestatie, onrechtmatige daad of een andere grond, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de Klant reeds is verzekerd wordt te allen tijde door Stepstones Health uitgesloten.
 9. De beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Stepstones Health zoals uiteengezet in dit artikel zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Stepstones Health.
Artikel 11. Risico-overgang
 1. Alle risico’s van welke aard ook, zijn ten laste van de Klant op het moment vanaf de levering van de Producten en Diensten op het opgegeven afleveradres.
 2. Indien de levering van de Producten of Diensten niet kan gebeuren door enige oorzaak die te wijten is aan de Klant, zal het risico overgaan op de Klant op de geplande datum van de levering, zoals die werd meegedeeld aan de Klant.
Artikel 12. Overmacht
 1. In geval van overmacht is Stepstones Health niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Stepstones Health is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Stepstones Health onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, ziekte onder het personeel, brand, overstroming, waterschade, oorlogen en opstanden, een epidemie of pandemie, export- en/of importbeperkingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
Artikel 13. Intellectuele eigendom
 1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten, Diensten en/of de Websites berusten bij Stepstones Health, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stepstones Health, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Artikel 14. Geheimhouding
 1. Partijen zullen informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis komt en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, op geen enkele wijze bekendmaken, tenzij een van de uitzonderingen zoals genoemd in dit artikel zich voordoet of de partij die de informatie vrijgeeft voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. Deze verplichting tot geheimhouding zal blijven voortbestaan gedurende een periode van twee jaar na afloop van de overeenkomst.
 2. Een partij is niet verplicht tot geheimhouding met betrekking tot informatie die:
 • de ontvangende partij reeds onafhankelijk in het bezit of ontwikkeld had voor het moment van verstrekking door de verstrekkende partij, tenzij de ontvangende partij redelijkerwijs had kunnen weten dat dergelijke informatie als vertrouwelijke informatie beschouwd zou worden; of
 • openbaar bekend is op het moment van verstrekking of algemeen beschikbaar is geworden zonder schending van de geheimhoudingsplicht; of
 • de ontvangende partij rechtmatig verkrijgt of heeft verkregen van een derde partij op een niet-vertrouwelijke basis, zonder dat vorenbedoelde derde hierdoor inbreuk maakt op enige contractuele of wettelijke verplichting tot geheimhouding; of
 • bekend moet worden gemaakt vanwege enig toepasselijk wettelijk voorschrift of verzocht door een bevoegde rechter of enig bevoegde overheidsinstantie, toezichthoudende instantie, wettelijke of zelfregulerende instantie.
 • Elke partij geeft geen persberichten uit en doet geen openbare mededeling over de overeenkomst en samenwerking tussen partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij bekendmaking is vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.
Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Stepstones Health, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van Stepstones Health gevestigd is, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
Artikel 16. Deelbaarheid
 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan wordt die specifieke bepaling afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden. De geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen blijven in zulks geval onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke in het werk stellen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen waardoor zo veel als mogelijk hetzelfde effect zal worden bereikt als zou zijn bereikt door toepassing van de ongeldige bepaling.
Artikel 17. Overdracht
 1. De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet overdragen aan derden, tenzij Stepstones Health hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Stepstones Health kan alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden aan een derde partij overdragen met voorafgaande kennisgeving aan de Klant.
Artikel 18. Verklaring van afstand
 • Het niet uitoefenen van haar rechten of vertraging in het uitoefenen van haar rechten door Stepstones Health op basis van de overeenkomst zal nooit kunnen worden uitgelegd als een verklaring van afstand daarvan.

Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk Stepstones Health (B2B) zijn laatstelijk gewijzigd op 1 april 2021 en vanaf deze datum geldend.