Binnen de Health Shop (webshop) hanteer ik een aantal praktische voorwaarden. Omdat het verkopen van producten online maar ook offline aan consumenten aan nogal wat regels is gebonden, heb ik deze zo goed mogelijk uitgewerkt. Als je als consument een bestelling voor een product of kuur bij mij plaatst, ga ik ervan uit dat je kennis hebt genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat. 

Naast deze Algemene voorwaarden Consumenten (B2C) hebben we ook separate Algemene voorwaarden Zakelijk (B2B). 

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden;

Bedenktijd: De termijn waarbinnen je als consument gebruik kan maken van je herroepingsrecht;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Stepstones Health Shop, onderdeel van Stepstones Massage BV;

Stepstones Massage BV, Vlak 1, 3311 AT Dordrecht;

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor jou als consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen Stepstones en jou als consument waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken en waarbij in het kader van de Web shop van Stepstones tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat jij als consument en Stepstones gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Webshop: De consumenten webshop (Health Shop) van Stepstones;

Werkdagen: Kalenderdagen, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen zoals bedoeld in de Algemene Termijnenwet.

Zaken: Al hetgeen door Stepstones op de webshop wordt aangeboden, door jou als consument wordt gekocht en aan jou als consument wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van Stepstones op haar webshop, op alle door jou als consument gedane aanvragen, op alle door Stepstones gedane prijsopgaven en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen Stepstones en jou als consument.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk en/of via elektronische weg door Stepstones zijn geaccepteerd.

​Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst 
Een door Stepstones op de webshop geplaatst aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Stepstones is immer gerechtigd de prijzen van de op de web shop aangeboden zaken aan te passen. Heb je als consument reeds voor de prijswijziging een overeenkomst gesloten met Stepstones, dan kan je geen rechten ontlenen aan de nadien door Stepstones verrichte prijswijziging(en).

Een door Stepstones op de webshop geplaatst kortingsaanbod geldt slechts gedurende de op de webshop vermelde periode. Na afloop van deze periode vervalt dit aanbod, je kunt kan dan geen rechten ontlenen aan het eerder gehanteerde kortingsaanbod.

Tenzij anders aangegeven, zijn de door Stepstones genoemde prijzen inclusief BTW.

De overeenkomst tussen Stepstones en jou als consument komt tot stand op het moment van je aanvaarding van het aanbod op de webshop en het door jou als consument voldoen aan de door Stepstones op de webshop gestelde voorwaarden, waaronder onder meer een door Stepstones verlangde volledige betaling wordt begrepen.

Stepstones bevestigt je zo spoedig mogelijk de aanvaarding van de bestelling via een bericht op de webshop, waaruit blijkt dat de aanvaarding van het aanbod is ontvangen. Daarnaast verzendt Stepstones je een bevestiging via elektronische weg (email). Een door Stepstones per elektronische weg verzonden bevestiging wordt als ontvangen beschouwd, zodra deze is beland in de je mailbox, dan wel in de mailbox van een door jou aangewezen derde ontvanger.

Tenzij Stepstones schriftelijk of via elektronische weg expliciet anders bevestigt, is Stepstones niet gebonden aan de aanvaarding door jou als consument indien deze aanvaarding afwijkt van het aanbod van Stepstones.

Stepstones kan kennelijke evidente fouten in de op de webshop vermelde prijzen immer herstellen. Indien je als consument een overeenkomst hebt gesloten met Stepstones, waarbij sprake is van een kennelijke evidente fout van de vermelde prijs, is Stepstones gerechtigd deze prijs aan te passen. Je bent als consument aan deze prijswijziging gebonden. In dergelijk geval kan je als consument de overeenkomst met Stepstones binnen veertien werkdagen na aanpassing van de prijs schriftelijk, dan wel via elektronische weg ontbinden.

Stepstones kan zich – binnen de wettelijke kaders – ervan op de hoogte stellen of consument aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst met consument. Indien Stepstones op grond van dit onderzoek hiertoe goede gronden heeft, is zij gerechtigd de met consument gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat consument recht heeft op enige schadevergoeding. Indien Stepstones hierom verzoekt, is consument verplicht zekerheden te verstrekken voor het nakomen van zijn of haar verplichtingen jegens Stepstones.

Stepstones is bevoegd de met consument overeengekomen koopprijs binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst te verhogen indien dit het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen. Consument heeft in dergelijk geval de bevoegdheid de overeenkomst met Stepstones binnen veertien werkdagen na de prijsverhoging schriftelijk, dan wel via elektronische weg te ontbinden.

Stepstones is bevoegd de met jou als consument overeengekomen prijs zonder opgaaf van redenen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst te verhogen. Consument is in dergelijk geval gebonden aan deze prijswijziging.

​Artikel 4 – Betaling 
Betaling door jou als consument dient te geschieden op de door Stepstones op de webshop aangegeven wijze. Een betaling is niet geldig indien zij niet op de door Stepstones aangegeven wijze is verricht.

Indien Stepstones op de webshop verzoekt om volledige vooruitbetaling en consument hiertoe bij aanvaarding van het aanbod overgaat, heeft dit te gelden als een overeenkomst tot volledige vooruitbetaling.

Indien je als consument niet de (volledige) koopprijs vooruitbetaalt, terwijl Stepstones hier op de webshop wel om heeft verzocht, dan heb je als consument niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, waardoor er, tenzij Stepstones schriftelijk dan wel via elektronische weg expliciet anders bevestigt, tussen jou als consument en Stepstones geen overeenkomst tot stand is gekomen. In ieder geval kan je, zolang je de (volledige) koopprijs niet vooruit hebt betaald, terwijl hier op de webshop wel om werd verzocht, geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de verzochte (volledige) vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Je bent als consument verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Stepstones te melden.

Betaalopdrachten voor bankinstellingen zijn voor rekening en risico van consument. Het saldo van de betreffende bankrekening wordt dan ook, indien van toepassing, verhoogd met de bij de bankinstelling door de verwerking van de opdracht tot betaling aan Stepstones ontstane kosten.

Door consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van alle opeisbare koopprijzen van eerder met Stepstones gesloten overeenkomsten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare koopprijs ter zake de meest recent met Stepstones gesloten overeenkomst.

Bij niet of niet tijdige betaling ben je als consument in verzuim en is ben je rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Stepstones gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met niet of met te late betalingen, komen ten laste van jou als consument. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de overeengekomen koopprijs van de zaken, met een minimum van € 150,00 excl. BTW.

Als consument kan je je slechts op overmacht beroepen indien je Stepstones daarvan onmiddellijk, nadat de omstandigheden waaraan de vermeende overmacht wordt toegeschreven zich voordoen of bekend worden, schriftelijk, dan wel via elektronische weg, en voorzien van de nodige bewijsstukken, in kennis stelt.

​Artikel 5 – Levering 
De door Stepstones op de webshop of elders vermelde levertijden hebben een indicatieve strekking en zijn derhalve geen fatale termijnen. Hieraan kan door jou als consument dan ook geen rechten worden ontleend. Bij overschrijding van een termijn dient je als consument Stepstones schriftelijk, dan wel via elektronische weg, in gebreke te stellen.

De levertijd gaat pas in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, Stepstones alle benodigde gegevens van jou als consument heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door jou verschuldigde (vooruitbetaling van de) koopprijs is ontvangen.

De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij Stepstones en op een normale toelevering van de benodigde zaken door derden. Als er buiten de schuld van Stepstones vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te late levering van bedoelde zaken door derden, dan wordt de leveringstijd voor zover nodig verlengd.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vinden leveringen plaats op het door jou als consument bij de aanvaarding van het aanbod doorgegeven adres.

Stepstones is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de met consument gesloten overeenkomst.

Tenzij Stepstones schriftelijk, dan wel via elektronische weg, expliciet anders heeft bevestigd, gelden de door Stepstones vermelde levertijden niet in het geval dat de door consument gekochte zaken in het buitenland dienen te worden geleverd.

Het risico van de door jou als consument gekochte zaken gaat over op jou op het moment van bezorging door Stepstones, of een door Stepstones aangewezen vervoerder, op het door jou bij de aanvaarding van het aanbod doorgegeven adres.

Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is Stepstones bevoegd om een vervangende zaak te regelen. Uiterlijk bij de bezorging van de vervangende zaak zal aan jou als consument worden gemeld dat een vervangende zaak wordt geleverd. Ontbindt je als consument in dergelijk geval de overeenkomst op afstand met Stepstones binnen veertien werkdagen na ontvangst van de vervangende zaak, dan komen de kosten van het terugzenden van het goed ten laste van Stepstones.

Blijkt levering van een bestelde zaak onmogelijk te zijn en maakt Stepstones geen gebruik van haar bevoegdheid om een vervangende zaak te regelen, dan stelt Stepstones binnen dertig dagen nadat je als consument de bestelling bij Stepstones heeft gedaan je hiervan op de hoogte. Na deze kennisgeving zorgt Stepstones binnen dertig dagen voor een kosteloze teruggave van het door jou als consument aan Stepstones betaalde bedrag.

​Artikel 6 – Herroepingsrecht consument
Als consument kan je binnen veertien dagen na ontvangst van de gekochte zaken zonder opgaaf van redenen de overeenkomst met Stepstones ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door jou als consument of een vooraf door jou als consument aangewezen en aan Stepstones bekendgemaakte vertegenwoordiger. 

Als consument mag je de zending/het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je als consument gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Stepstones retourneren, conform de door Stepstones verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Ontbinding door jou als consument dient te geschieden via een schriftelijke verklaring, dan wel via een elektronische weg (e-mail) uitgebrachte verklaring.

Als consument zal je tijdens de bedenktijd van veertien dagen tot aan het moment van retourzenden als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de producten zorgen.

Nadat je als consument kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dient je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je dient als consument te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien je als consument je op het herroepingsrecht beroept en de producten en de verpakking in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Stepstones worden ontvangen ben je als consument slechts de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten aan Stepstones verschuldigd. Worden de producten en/of de verpakking echter niet in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Stepstones ontvangen, dan ben je als consument aansprakelijk voor de hierdoor door Stepstones geleden en te lijden schade.

Terugzending geschiedt voor rekening en risico van jou als consument. Stepstones is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade ontstaan door diefstal en verlies, die bij terugzending van het product is ontstaan.

Indien je als consument een bedrag betaald hebt, zal Stepstones dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Stepstones of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door jou als consument is gebruikt..

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door jou als consument ben je zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De bedenktijd en het herroepingsrecht van consument zoals omschreven in dit artikel gelden slechts ten aanzien van die zaken waarvan niet in Europese Richtlijnen, Europese Verordeningen of Nederlandse wetgeving is bepaald dat hier geen herroepingsrecht voor geldt.

​​Artikel 7 – Reclames 
De controle en keuring op de hoeveelheid, de afmetingen, het gewicht en de eventuele emballage van de geleverde zaken berust bij jou als consument. Indien niet terstond na ontvangst te dezer zake wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist en volledig aangenomen.

Alle overige reclames moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de producten, door jou als consument schriftelijk dan wel via elektronische weg (e-mail) bij Stepstones zijn ingediend, bij gebreke waarvan je als consument geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd.

Reclames geven je als consument geen recht om betaling over het niet-betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

Terugzending van producten kan geschieden voor rekening van jou als consument doch niet eerder dan na voorafgaande aanmelding van retourzending bij Stepstones. Terugzending geschiedt voor risico van jou als consument. Stepstones is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade ontstaan door diefstal en verlies, die bij terugzending van de zaken is ontstaan.

​Artikel 8 – Samples (monsters)
Indien door of namens Stepstones samples of monsters zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door Stepstones aan jou als consument verkochte zaken. De samples gelden slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid.

Afwijkingen van verstrekte samples geven je als consument nimmer grond en recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

​Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendom van de door Stepstones geleverde zaken gaat pas op jou als consument over nadat het volledig door jou als consument aan Stepstones verschuldigde bedrag is betaald.

Als consument mag je de geleverd zaken, voordat de eigendom daarvan op jou is overgegaan, niet verkopen, doorleveren, vervreemden of bezwaren. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten wordt Stepstones onherroepelijk door jou als consument gemachtigd om, indien deze zijn of haar jegens Stepstones aangegane betalingsverplichtingen niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde zaken terug te nemen.

Bij terugname van zaken door Stepstones zal Stepstones de teruggenomen zaken crediteren op basis van de waarde die deze zaken bij terugname blijken te hebben.

Artikel 10 – Verbod doorverkoop 
Zonder voorafgaande schriftelijke, dan wel via elektronisch weg, gegeven expliciete toestemming van Stepstones, is het jou als consument verboden de zaken die geleverd zijn door Stepstones en/of van Stepstones afkomstig zijn, door te verkopen en te leveren, te schenken of anderszins over te dragen aan derden die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf of om andere redenen niet als consument kunnen worden beschouwd, zulks uitsluitend ter beoordeling van Stepstones.

Overtreding door jou als consument van het verbod tot doorverkoop als hiervoor vermeld, geldt als een tekortkoming in de nakoming zijdens consument in de zin van artikel 12.1 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 – Overmacht 
Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft Stepstones het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stepstones geen invloed kan uitoefenen, doch waarvoor Stepstones niet in staat is haar verplichtingen jegens consument na te komen.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite of webshop, overmacht van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Stepstones kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stepstones haar verbintenis had moeten nakomen.

Als consument kan je aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat je als consument niet van je verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie intreedt.

Artikel 12 – Opschorting en Ontbinding 
Indien je als consument niet, dan wel niet tijdig, aan je betalingsverplichtingen voldoet, je als consument een of enige andere van je verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Stepstones niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval je als consument failliet bent verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling op jou van toepassing is verklaard, je als consument onder curatele bent gesteld, in andere gevallen dan voormeld waarin je als consument niet langer vrijelijk over je vermogen kan beschikken, je als consument bewust onjuiste informatie heeft verstrekt van dien aard dat Stepstones bij kennis van de juiste stand van zaken geen overeenkomst met jou als consument had gesloten en in geval je als consument geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebt, zijn de vorderingen van Stepstones onmiddellijk en volledig opeisbaar en ben je als consument van rechtswege in verzuim. Stepstones is in dat geval voorts bevoegd tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met jou als consument en/of tot opschorting van haar verplichtingen tot het moment waarop je als consument je betalingsverplichtingen jegens Stepstones volledig bent nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Indien inontvangstneming driemaal door jou als consument achterwege blijft en je na een aanmaning daartoe zich niet bereid verklaart te betalen, kan Stepstones de overeenkomst met jou als consument onmiddellijk ontbinden.

Stepstones is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien je als consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheden te stellen voor de voldoening van je verplichtingen en deze zekerheid of onvoldoende is, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stepstones kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stepstones op jou als consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Stepstones de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Stepstones op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl consument, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding en/of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 13 – Klachtenregeling

Stepstones heeft een klachten procedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de levering van producten danwel de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stepstones, nadat je consument de gebreken hebt geconstateerd. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Stepstones binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je als consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen. Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

​Artikel 14 – Garanties en beperking aansprakelijkheid 
Stepstones garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde producten, conform de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde specificaties en omschrijvingen.

Consument kan er jegens Stepstones niet meer op beroepen dat hetgeen door Stepstones is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij of zij Stepstones daarvan niet kennis heeft gegeven binnen twee maanden nadat hij of zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van jou als consument.

Stepstones is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stepstones is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Stepstones kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: a) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; b) redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Stepstones aan de overeenkomst te laten beantwoorden; c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Stepstones is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Stepstones is de aansprakelijkheid van Stepstones voor schade uit hoofde van de tussen consument en Stepstones bestaande overeenkomst of van een jegens consument gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot de hoogte van de door consument betaalde koopprijs met betrekking tot de zaken waardoor de schade is veroorzaakt.

Stepstones is nimmer aansprakelijk voor enige schade indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt, indien de geleverde producten niet overeenkomstig de bestemming zijn gebruikt, dan wel op enige andere wijze onoordeelkundig of oneigenlijk zijn gebruikt, indien de producten zijn gebruikt na de houdbaarheidsdatum, indien de producten onjuist zijn opgeslagen, indien de schade is ontstaan door allergische reacties of andere reacties van het menselijk lichaam, terwijl consument hier middels de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde omschrijvingen, dan wel op enige ander wijze door Stepstones hiervoor is gewaarschuwd en/of op is gewezen, indien de schade is ontstaan door opzet, aan opzet grenzende roekeloosheid of grove onachtzaamheid, indien de schade is ontstaan doordat consument in strijd heeft gehandeld met de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde omschrijvingen, dan wel indien de schade het gevolg is van omstandigheden waar Stepstones geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

Elke aansprakelijkheid van Stepstones vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de zaken door Stepstones aan consument zijn geleverd.

Stepstones is gerechtigd een eventuele aan consument te betalen schadevergoeding te verrekenen met de nog door consument aan Stepstones verschuldigde koopprijs, rente en kosten daaronder begrepen.

Consument vrijwaart Stepstones volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door Stepstones aan consument geleverde producten. Stepstones is onder geen beding aansprakelijk voor de door Stepstones ingeschakelde derde veroorzaakte schade.

Artikel 15 – Overige bepalingen 
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is/zijn, zal dat artikel of die artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

Op de overeenkomst(en) tussen Stepstones en jou als consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de overeenkomst tussen Stepstones en jou als consument, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst tussen Stepstones en jou als consument, zal worden berecht door het bevoegde gerecht te Rotterdam. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan.

​​Dordrecht, 18 februari 2019

​Stepstones Health, een activiteit van Stepstones Massage B.V., namens deze Stefanie ten Oever - directeur