Privacybeleid
Stepstones Health is een activiteit van Stepstones Massage B.V.

Stepstones Massage B.V. (hierna Stepstones) geeft veel om je privacy. Stepstones verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Stepstones stelt je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Stepstones. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03-01-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door Stepstones worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan Stepstones verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen heeft over het privacybeleid van Stepstones kun je contact opnemen met de klantenservice van Stepstones. Je vindt de contactgegevens aan het einde van het privacybeleid.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
De website van Stepstones is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Transactionele e-mails
Stepstones verstuurt transactionele e-mails met behulp van webwinkelsoftware Shopify. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van de Stepstones website en webformulieren worden verzonden via de servers van Shopify.

Shopify zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de Stepstones website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van de website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van de Stepstones website ernstig verminderen!

Jouw persoonsgegevens worden door Shopify beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. Shopify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt Shopify informatie over jou als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. Shopify behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

​E-Mailing
Stepstones verstuurt e-mail nieuwsbrieven met Shopify en Klaviyo. Shopify en Klaviyo zullen je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de Stepstones website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt de Stepstones nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door Shopify en Klaviyo beveiligd opgeslagen. Shopify en Klaviyo maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Shopify en Klaviyo behouden zich het recht voor om jouw geanonimiseerde gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365
Stepstones maakt voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van MS Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en de gegevens van Stepstones zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot het postvak van Stepstones en Stepstones behandelt al het e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van STRIPE. STRIPE verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. STRIPE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. STRIPE behoud zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van STRIPE's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. STRIPE bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

​Verzenden en logistiek
Als je een bestelling bij Stepstones plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van SendCloud en de verzenddiensten van DPD, DHL en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze vervoerders delen. SendCloud, DPD, DHL en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat SendCloud, DPD, DHL en/of PostNL onderaannemers inschakelt, stellen SendCloud, DPD, DHL en PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

​Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding van Stepstones wordt gebruik gemaakt van de diensten van E-Boekhouden en Webwinkelfacturen. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je debiteurengegevens en je bestelling(en). Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-Boekhouden en Webwinkelfacturen zijn tot geheimhouding verplicht en zullen je gegevens vertrouwelijk behandelen. E-Boekhouden en Webwinkelfacturen gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
Stepstones verkoopt (een deel van) haar artikelen via het platform van Bol.com en Amazon. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan delen Bol.com en Amazon je bestel- en persoonsgegevens via Koongo (App voor synchronisatie van je bestelgegevens naar Shopify) met Stepstones. Stepstones gebruikt deze gegevens om je bestelling af te handelen. Stepstones gaat vertrouwelijk met je gegevens om en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

​Doel van de gegevensverwerking
Stepstones gebruikt je gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Stepstones kan je gegevens gebruiken voor gerichte marketing mits je daarvoor hebt aangemeld op de website. Als je gegevens met Stepstones deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op je verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door de Stepstones website worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

​Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Stepstones op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Stepstones gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Stepstones bewaart je gegevens zolang je cliënt van Stepstones bent. Dit betekent dat je klantprofiel wordt bewaard totdat je aangeeft dat je niet langer van de diensten van Stepstones gebruik wenst te maken. Als je dit aangeeft wordt dit opgevat als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen facturen met jouw (persoons)gegevens bewaard te worden. Deze gegevens worden dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaard.

​Je rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Stepstones worden verwerkt. Hieronder wordt uitgelegd welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt Stepstones, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, kunnen wij je vragen je te legitimeren. Stepstones houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek worden de geanonimiseerde gegevens geadministreerd. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die binnen de systemen van Stepstones worden gehanteerd. je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

​Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die door of namens Stepstones worden verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de klantenservice van Stepstones.. Je ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd ontvang je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder deze gegevens zijn opgeslagen.

​Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die door of namens Stepstones worden verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de klantenservice van Stepstones. Je ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd ontvang je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die door of namens Stepstones worden verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de klantenservice van Stepstones. Je ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd ontvang je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

​Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die door of namens Stepstones worden verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de klantenservice van Stepstones. Je ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd ontvang je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die door ons mens Stepstones zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Stepstones in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

​Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Stepstones. Als je bezwaar maakt zal de gegevensverwerking onmiddellijk worden gestaakt in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zal Stepstones fschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Stepstones verwerkt je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de klantenservice van Stepstones.


Cookies & Google Analytics
Via de Stepstones website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Stepstones gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Stepstones heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

​Wijzigingen in het privacybeleid
Stepstones behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Stepstones reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Dordrecht, 03-01-2021

Update d.d. 16-07-2021 (aanvulling i.v.m. gebruik API's: Webwinkelfacturen, Koongo en Klaviyo).

Klantenservice: info @ stepstones-health .nl of +31 651 509 029

Stefanie ten Oever - directeur

Stepstones Massage B.V.